Circolari

Circolare Kata Club: Corsi di Kata

DOJO SUGIYAMA TORINO Accademia di Judo – Aikido – Karatedo 10141 Torino – Via Martiniana 13 Tel. 011-336082 Torino, 04 gennaio 2018 Spett. Società/...

Proseguimento corsi kata club

DOJO SUGIYAMA TORINO Accademia di Judo – Aikido – Karatedo 10141 Torino – Via Martiniana 13 Tel. 011-336082 – Fax 011-8225700 Torino, 12 giugno...